Inget Kommunalt VA till klubben

Vänersborg 2019.04.26

Hej!

Våren är här och vår fina bana har öppnat för säsongen. Jag hoppas att det största flertalet av er har besökt anläggningen senaste veckorna och startat säsongens golfande.

Brevet denna gång kommer dock inte beröra vare sig banan eller säsongstarten, jag använder det istället till att informera om vad som hänt kring klubbens investering i nytt VA. En fråga som vi lagt stor kraft på de senaste månaderna - och där kommunen vill att vi ska stå för hela investeringen plus ränta. Totalt 7 miljoner kronor. En summa som är helt orimlig för oss som idrottsklubb.

Kort summering:

  • Styrelsen beslutade hösten 2017 att ansluta klubben till kommunalt VA. Kostnaden skulle landa på ca 4,5 Mkr varav huvuddelen skulle betalas på 50 år och resterande på 25 år och bakas in i ett nytt arrendeavtal.
  • Under 2018 beslutade kommunen att bygga en cykelväg i anslutning till dragningen av VA vilket gjorde den investeringen billigare då det fanns stora samordningsvinster. Detta gjorde att kommunen gick med på att sänka kostnaden för anslutningen från ca 4,5 mkr till ca 4,1 Mkr för klubben.
  • Under hösten 2018 fick klubben avtalet från kommunen. Då hade en ränta på 3 % adderats, vilket innebär en ökad kostnad på ca 60 000 kr per år eller ca 2,9 Mkr under hela avtalsperioden. Alltså totalt 7 miljoner kronor för VA-investeringen.

Klubbledning och styrelse har sedan dess försökt få kommunen att stryka räntan ur avtalet men tyvärr utan resultat. Kommunen hänvisar till likställighetsprincipen vilket innebär att kommunen inte får särbehandla en enskild medborgare eller förening utan särskilda skäl.

Driftskostnader på fem miljoner kronor
Vi har påtalat att det är en väsentlig skillnad mellan att göra en investering som denna till en tomt man äger jämfört med att, som i vårt fall, göra investeringen till en tomt som ägs av kommunen. Investeringen på totalt 7 Mkr innebär alltså ingen värdeökning för klubben.

Tyvärr anser kommunen inte att detta är skäl nog för att göra undantag från likställighetsprincipen.

Vi driver idag en anläggning som har en driftskostnad på ca 5 miljoner kr per år, som vi helt och hållet bekostar själva. Om arrendet skulle upphöra övergår i princip allt i kommunens ägo.

Kommunens bidrag genom åren har varit att de hjälpt oss genom att ta bort enstaka förfallna fastigheter från vårt arrende, där vi i ärlighetens namn borde skött saker och ting bättre, samt att vi betalar ett relativt lågt arrende nämligen 45 000 kr/år. Detta är också viktigt att framhålla.

Realiteten idag är att vi betalar 45 000 kr per år för mark och några fastigheter och sedan står vi för allt annat själva. Inte en enda krona som vi investerar i anläggningen (undantaget maskiner) kan vi räkna med att få tillbaka. Vi tar alltid hela risken själva.

Detta kan jämföras med när en förening hyr in sig i en av kommunen ägd anläggning där kommunen står för allt underhåll, städning, vaktmästeri etc. Föreningen betalar en hyra och får tillgång till omklädningsrum, idrottsredskap, väg fram till anläggningen etc och en för verksamheten anpassad anläggning exempelvis en ishall eller konstgräsplan. Vår ”hyra” för golfanläggningen blir i praktiken 5 045 000 kronor årligen.

Tyvärr inget kommunalt stöd
Till ”vår” anläggning (som i praktiken ägs av kommunen) har vi som förening genom åren plöjt ned uppskattningsvis 50 millioner kronor. Vad som en gång var åkermark och skog är idag en högklassig golfanläggning till ett avsevärt värde. Där Vänersborgs kommun inte investerat en krona. Anläggningen tillfaller kommunen om arrendet upphör.

Men, våra ledande politiker anser alltså att det är fullt rimligt att lägga en ränta på 3 % på en VA-investering och hänvisa till likställighetsprincipen.

Onsjö Golfklubb är beredda att investera 4,1 miljoner kronor för att få kommunalt VA samt en gång- och cykelväg, men vill ha hjälp med räntan på 60 000 kronor årligen.

Detta stöd till Vänersborgs största idrottsförening och till en attraktiv anläggning för allmänheten motsätter sig tyvärr våra ledande politiker.

Detta är pudels kärna och det är detta vi med stor besvikelse tvingas acceptera.

Under dessa förutsättningar är det inte ekonomiskt försvarbart att genomföra investeringen i kommunalt VA.

Ny lösning på gång
Då vår nuvarande VA-anläggning är utdömd och inte får användas efter årsskiftet så tittar vi på en alternativ lösning. En sådan lösning blir väsentligt billigare (700 000 kronor), men har en kortare livslängd och dessutom måste investeringen betalas i år och inte över 50 år som den tilltänkta med kommunalt VA.

Klubben har likvida medel för att genomföra investeringen kontant men det omöjliggör mer eller mindre alla övriga investeringar under 2019.

Planen är därför att investera i en ny trekammarbrunn och styrelsen ser nu över finansieringen av denna. Vi kommer att lösa problemet, men samtidigt är det med besvikelse vi konstaterar att med lite stöttning från Vänersborgs kommun, så hade vi haft kommunalt VA och en gång/cykelväg till anläggningen.

Anders Olsson, ordförande

Kommentarer

Fler artiklar