KALLELSE HÖSTÅRSMÖTE 27/11 18.30

Kallelse Höstårsmöte Onsjö Golfklubb


Höstårsmöte hålls onsdag 27 november 2019 klockan 18.30 i klubbhuset.


Dagordning


1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av avgifter, budget och verksamhetsplan för 2020.
7. Val av
a. Styrelseordförande för en tid av ett år
b. Två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
c. Fyllnadsval av styrelseledamot för en tid av ett år
d. Två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
f. ombud till distriktets förbundsmöte (GDF-möte).
8. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
9. Övriga frågor


• Efter ordinarie höstmöte hålls en frågestund där medlemmarna ges möjlighet att ställa frågor till styrelsen och klubbledningen. Dessutom förrättas prisutdelning gällande Klubbmästerskapen.
• Handlingar i form av budget, investeringsplan, verksamhetsplan samt valberedningens förslag mejlas till varje medlem senast en vecka före årsmötet.

HANDLINGAR HITTAR DU SOM MEDLEM PÅ HEMSIDAN HÄR


Välkomma!
Styrelsen Onsjö Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
LÄGESFÖRBÄTTRING BUNKRAR 2020-07-05
DEMODAG CALLAWAY 8/6 2020-06-03
SUNDAY FUNDAY! 2020-06-03
Qualitys Golfkrog 2020-05-29
Reception/ Shop/ öppetider 2020-05-28