KALLELSE HÖSTÅRSMÖTE 30/11 18.30

Kallelse Höstårsmöte
Onsjö Golfklubb

Höstårsmöte hålls tisdag 30 november 2021 klockan 18.30 i klubbhuset.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av avgifter, budget och verksamhetsplan för 2022.
 7. Val av:
  1. Styrelseordförande för en tid av ett år.
  2. Tre styrelseledamöter för en tid av två år.
  3. Två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
  4. Två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
  5. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
  6. ombud till distriktets förbundsmöte (GDF-möte).
 8. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
 9. Övriga frågor.

 

 • Anmälan (som är bindande) sker på länken här intill. Anmälan höstårsmöte
 • Handlingar i form av budget, verksamhetsplan samt valberedningens förslag mejlas till varje medlem senast en vecka före årsmötet.

 

Välkomma!

Styrelsen Onsjö Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar