KALLELSE/HANDLINGAR VÅRÅRSMÖTE 28/3 18.30

Kallelse till vårårsmöte 2019


Plats: Klubbhuset, Onsjö GK


Torsdag den 28 mars klockan 18.30


Dagordning
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 i/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
ii/ Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9 Val av
• Tre ledamöter i styrelsen för en tid av två och ett halvt år
• Ombud till GDF-möte
10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11 Övriga frågor.


❑❑ Efter årsmötet kommer ordförande Anders Olsson, klubbchef Peter Asp och nya banchefen Ingvar Fjellman att informera om läget i klubben och planer för den stundande säsongen.
❑❑ Regelkommittén kommer också att hålla en kortare information om de nya golfregler som träder i kraft till den stundande säsongen.
❑❑ Dokumentation till mötet distribueras via e-post och hemsida senast torsdag 21 mars.

 

LÄNK TILL HANDLINGAR


/Styrelsen Onsjö Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
KLARA FÖR FINAL! 2019-08-12
HEMMASEGER I ONSJÖ OPEN! 2019-08-12
GRILLKVÄLL OCH MUSIKQUIZ 2019-07-02
NYGOLF 2019-07-02
SM-GULD TILL VIKTOR! 2019-07-02