Tävlingsbestämmelser

Uppdaterad 20160502

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Villkor för tävling

Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälnings-avgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta. Spelare som inte är medlemmar i Onsjö GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee.

Omfattning och spelform

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

Klass A handicap till och med 12.4

Klass B handicap 12.5 till 23.4

Klass C handicap 23.5 till 36

Klass D handicap 37-54

Vid färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

  1. Spelhandicapmetoden
  2. Matematiska metoden
  3. Lottning

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är oftast två dagar före första tävlingsdag. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift + ev. tävlingsgreenfee. Vid ytterligare uteblivande från start avstängs spelaren, jämlikt § 13 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan av överträdelsen ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken)

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

 

Övriga villkor

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

 

 

 

Tävlingsregler

PAUS

Deltagare i sanktionerad tävling äger rätt till en paus i högst 5 minuter för intagande av förfriskningar efter hål 9 under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet, dvs. startintervallet till framförvarande boll.

Bakomvarande boll skall, om spelarna i bollen ej önskar utnyttja denna rättighet, ges företräde.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:

Matchspel – Förlust av hålet.   Slagspel – Två slags plikt.

Anmärkning: TK, TL eller Domare kan vid tävling besluta att Paus ej får förekomma.

 

Avbrott i spelet (anm. i Regel 6-8b)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med sirén.

Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger.

Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger. 

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

 

BRYTA I TÄVLING - Regel 6-8

Spelare som bryter en tävling utan godtagbart skäl avstängs, jämlikt § 13 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor.

Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd.

 

 

Persontransporthjälpmedel (PTHM) förbjudna

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen och då gäller att spelaren kan uppvisa tillstånd från hemmaklubben, baserat på läkarintyg, att framföra PTHM i tävling.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.

Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.

Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.

Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.

Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.

 

Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen - Varning; Andra överträdelsen - Ett slags plikt; Tredje överträdelsen - Två slags plikt och För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation.

 

Anmärkningar 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt. 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen.

 

Matchspel - Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen - Varning, Andra överträdelsen - Förlust av hålet, Tredje överträdelsen - Förlust av hålet och för ytterligare överträdelse - Diskvalifikation

 

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta

Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.

Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt

Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen.

Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan dennes partner fortsätter att representera sidan.

Tee i handicaptävlingar

Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller att herrar som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande såvida inte annat angetts av tävlingsledningen för resp. tävling.